Миряни на парохії

Зразок статуту «Братства тверезості»

Статут Братства стриманості і тверезості при храмі (назва храму)


Загальні положення

Братство стриманості і тверезості опирається на давні традиції українського організованого життя (церковні братства XVI-XVII ст, Братства тверезості ХІХ-ХХ ст, протиалкогольного і протинікотинового товариства «Відродження» (1909-1939), на Конституцію і закони України, на церковні норми і християнські цінності. Метою своєї діяльності ставить: боротьбу проти таких соціальних лих як пияцтво, наркоманія і нікотинізм, які руйнують християнську родину, мораль і тим самим принижують людину до рівня тварини. Члени Братства усвідомлюють свою відповідальність перед Богом і українським народом за формування фізично і морально здорової нації, яка зможе вивести державу з кризового стану. Свою працю Братство буде вести в рамках існуючих законів та згідно принципів християнської моралі. Адреса Братства: ... Службовий телефон...

Завдання Братства:

 • плекати високий моральний дух серед вірних
 • боротися проти задурманення свідомості людини алкоголем, наркотиком і нікотином
 • вести пропаганду здорового способу життя серед свого довкілля
 • Тим самим члени Братства забезпечують собі і своїм родинам безпечні і доброзичливі умови життя в оточуючому середовищі, реалізуючи практично невід’ємні права людини, визнані міжнародною спільнотою.

І. Загальні принципи

1-1. Членом Братства може бути кожен греко-католик, що визнає цей статут і прагне боротися проти вказаних лих роду людського, без обмеження віку та статі.

1-2. Прийом у члени Братства здійснюється Управою Братства згідно чітко виявленого бажання особи.

1-3. Братство захищає своїх членів, якщо у них виникають проблеми з довкіллям внаслідок добросовісного виконання ними обов’язків члена Братства.

1-4. Покровителькою Братства є св. (ім’я святого). Братство має свою ікону із зображенням покровителя. Ікона зберігається в церкві, але при потребі може використовуватися Братством при проведенні різних заходів. Братство має окрему хоругву із зображенням своєї покровительки.

1-5. Щорічно в місяці (назва місяця) в храмі (назва храму) Голова Братства проводить одне Богослужіння за здоров’я членів Братства та їх родин.

1-6. При потребі Братство може мати свою печатку. Поки такої потреби не виникне Голова Братства користується печаткою храму (назва храму).

1-7. Братство тісно співпрацює з іншими товариствами і організаціями, як церковного так і світського характеру, які мають схожі завдання.

1-8. Братство має свою документацію: 1) Книгу запису членів, 2) Книгу протоколів засідань Управи, 3) Зразок посвідчення Члена Братства, 4) Книгу обліку вхідної та вихідної документації.

1-9. Братство не є політичною організацією і не втручається в боротьбу за владу в державі і тому може вільно співпрацювати зі всіма політичними силами, які визнають такі ж цінності як Братство і борються за таку ж мету.

1-10. Братство не займається комерційною діяльністю і не має власних коштів. Для задоволення своїх потреб може використовувати кошти храму, при якому працює, за погодженням з церковним комітетом. Також приймає цільові пожертвування від окремих осіб і організацій.

1-11. Братство може мати свої відзнаки для членів за активну працю (грамоти, дипломи та інше), а також може клопотатися перед Церквою та державними установами про нагородження своїх членів за сумлінну працю

1-12. Діяльність Братства з огляду на вищі інтереси українського народу і роду людського має безстроковий характер, бо виступає за розвиток людського в людині. Необрання через різні причини Управи Братства та вимушені зовнішніми чинниками періоди пасивності Братства не можуть служити приводом для ліквідації Братства знизу (самоліквідації). Рішення про його ліквідацію може прийматися тільки керівниками Церкви.

II. Обов’язки членів Братства

Вступаючи в члени Братства, особа власноручно пише заяву про прийом і урочисто складає присягу, текст якої додається. Цим самим вона перед Богом і членами Братства приймає на себе такі обов’язки:

2-1. Особисто утримуватися від надмірного вживання алкоголю, наркотиків або нікотину, або взагалі відмовитися від них. При бажанні особа може заприсягнути повне утримання від вживання цих речовин. Винятком можуть бути випадки, коли такого вживання вимагають лікарі з огляду покращення здоров’я члена Братства.

2-2. Проводити роз’яснювальну роботу серед членів своєї родини і довкілля про шкідливість вживання згаданих речовин.

2-3. Брати участь у заходах, які проводить Братство.

2-4. Виконувати постанови Управи Братства.

За невиконання обов’язків або порушення присяги член Братства може бути покараний. Форми покарання: 1) обговорення поведінки члена в його присутності на засіданні Управи Братства, 2) обговорення поведінки члена на загальних зборах Братства, 3) виключення члена з Братства.

III. Права членів Братства

Члени Братства, добровільно взявши на себе конкретні обов’язки, набувають таких прав:

3-1. Вести агітацію серед довкілля проти набуття і вживання алкогольних, наркотичних та тютюнових виробів. При цьому не повинні перешкоджати громадянам набувати алкогольні та тютюнові вироби в місцях, встановлених органами влади (крамницях, закладах громадського харчування) та створювати перешкоди для праці цих закладів. Це може спричинити конфлікт члена Братства з державою і в такому випадку Братство не може нести за нього відповідальності.

3-2. Користуватися посвідками членів Братства для підтвердження свого обов’язку ведення роз’яснювальної роботи серед свого оточення.

3-3. Користуватися захистом і підтримкою Братства при проведенні такої роботи, отримувати від нього відповідні інструкції, матеріали та літературу.

3-4. Рекомендувати для прийняття у Братство нових членів.

3-5. Вносити пропозиції для покращення праці Братства і домагатися їх розгляду Управою.

3-6. Обирати членів Управи і самим бути обраним до її складу.

3-7. При незгоді з метою і завданнями Братства вийти з нього, повідомивши про це Управу в письмовій формі.

IV. Організація праці Братства

4-1. Для координування праці Братства обирається Управа строком на 1 рік. На чолі Управи є голова — парох (адміністратор) храму (назва храму).

4-2. Управа обирається загальними звітно-виборними зборами членів Братства, які як правило відбуваються не рідше 1-го разу в рік. Орієнтовний час проведення таких зборів припадає на місяць лютий, який був визнаний місяцем тверезості нашими попередниками.

4-3. Кількість членів управи і їх функції визначається зборами і може бути в межах 3-7 осіб.

4-4. На вимогу не менше 25% членів Братства можуть скликатися позачергові збори для вирішення важливих проблем, що стоять перед Братством.

4-5. Управа розробляє програму праці на рік, яка після затвердження головою Братства, приймається до виконання і є обов’язковою для членів.

4-6. На місце вибулих членів Управи інші члени можуть за взаємною згодою кооптувати нових членів. При відсутності взаємної згоди такі питання вирішуються загальними зборами.

4-7. Доповнення Статуту новими пунктами або уточнення діючих пунктів можуть прийматися загальними зборами членів Братства при умові присутності 75% членів звичайною більшістю голосів. Не може бути змінений таким чином тільки пункт 1-12 цього Статуту.

 

Присяга члена Братства стриманості і тверезості

Я, (ім’я, прізвище), визнаю статут Братства стриманості і тверезості і, вступаючи в члени Братства стриманості і тверезості, свідомо перед Богом, парохом, членами Братства та моїми рідними і знайомими, присягаю:

ніколи не доводити себе до стану сп’яніння надмірним вживанням алкоголю, обмежувати себе у вживанні тютюну і не вживати жодних наркотичних речовин, які могли би позбавити мене контролю над моїми діями; не змушувати інших до вживання таких речовин, а, навпаки, застерігати їх від вживання таких; сприяти програмній праці Братства.

Допоможи мені, Боже, дотримати цю присягу в ім’я слави Твоєї і добра роду людського.

Складення цієї присяги засвідчую власним підписом в Книзі запису членів братства.


Присяга члена Братства про повне зречення від алкоголю

Я (ім’я прізвище), визнаю, що пияцтво є ворогом роду людського, що знищує здоров’я і добробут людини, позбавляє людину її високої гідності і зводить до рівня тварини. Сьогодні я свідомо, без всякого примусу, складаю цю присягу перед Богом, моїм парохом, родиною і близькими в тому, що зрікаюся навічно від вживання алкогольних напоїв.

Боже, допоможи мені дотримати цієї присяги і не опусти мене зі своєї особливої опіки!

Складення цієї присяги засвідчую власним підписом у Книзі запису членів братства.

http://www.sober-way-of-life.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=116


Перспективний план праці Братства на перші роки діяльності Братства тверезості

Першочергові кроки засновників Братства:

1. Вияснення стану справ засновуваного Братства (стан його документації, наявність Управи, програми заходів і інше). Все привести до ладу.

2. Знайомство з імовірними членами Братства і пошук лідерів і активістів для дальшої праці.

З. Проведення загальних зборів і обрання Управи. Вияснення пунктів Статуту і його затвердження. Ознайомлення членів Братства з перспективним планом роботи.

4. Пошуки аналогічних Братств в Україні і встановлення зв’язків з ними. Встановлення зв’язків з відповідальними за цю сферу праці людьми серед керівництва Церкви та побіжно з іншими організаціями.

1.Піднесення теоретичного рівня членів Братства

 • проведення бесід, лекцій, розповсюдження літератури, обговорення відповідних публікацій. Наприклад, бесіди: «Пияцтво і людина — корені і наслідки; Пияцтво і суспільство: взаємозв’язки і впливи; Курити чи не курити?; Наркоманія наступає: що нам робити?, та інші — читання та обговорення публікацій в пресі на цю тематику;
 • ознайомлення з новинками такої боротьби у світі та в Україні через постійно діючу дошку оголошень; організація і проведення лекцій, науково-практичних конференцій на відповідні теми.

2. Боротьба Братства проти соціальних лих у довкіллі

 • інформування громадськості про боротьбу Братства через повідомлення на дошках оголошень, через відділи безплатних оголошень у газетах, через виступи на різних зібраннях та заходах;
 • публікації в газетах (в тому числі церковних) статей членів Братства на відповідну тему;
 • організація походів членів Братства з іконою патрона(-ки) і агітацією через село (частину міста) до найближчої церкви;
 • за домовленістю з її парохом, відправа відповідних спільних молебнів — і назад. Люди будуть бачити і підтримувати;
 • підготовка і видання збірок цитат відомих людей про шкідливість алкоголю для людини;
 • встановлення на території біля храму відповідного постійно діючого стенду- плакату з гаслом за тверезість (продумати це);
 • збір і оприлюднення інформації про споювання українців у минулому і тепер.

3. Піднесення соціального статусу члена Братства

 • укладення загальнодоступної для кожного члена історії розвитку Братства, у якій кожен бажаючий може знайти своє місце і зберегти свою громадську і богоприємну працю для нащадків;
 • введення посвідчень члена Братства із віддрукованими обов’язками члена;
 • можливе введення нагрудних знаків для членів Братства (особливо доцільно їх мати в час масових заходів, відправ за здоров’я членів) — такі знаки продаються, а папірці з написами можна виготовити на комп’ютері силами Управи;
 • подумати над можливим введенням відпусту для членів Братства;
 • визначення певного місця в церкві для членів Братства в часі відправ і інших заходів;
 • визначення урочистого ритуалу принесення присяги членами Братства (розробити церемоніал, який був би привабливий для багатьох — бажано, щоб це було сфотографовано, може бути супровід хору);
 • вивішування списків членів Братства на видному місці із даними їхньої присяги (повна відмова чи стриманість у вживанні алкоголю) — це посилює взаємний контроль членів і змушує до серйознішого ставлення до даної присяги — обговорення вчинків тих, що порушили присягу (не виключати їх, а тільки використовувати як приклад слабкості людського духу і сили спокус);
 • через працю Братства творити імідж храмові — приваблювати до нього нових вірних.

4. Праця над розширенням Братства

 • запрошення нових членів через поширення інформації про Братство;
 • зобов’язання членів протягом року рекомендувати хоч 1-2 нових члени;
 • делегування членів Братства в інші парафії і храми з метою пропаганди тверезості та спонукання вірних до заснування відповідного Братства — включення в цю працю чоловічих та жіночих монастирів.

5. Створення Союзу Братств для надання потужного імпульсу цій праці в рамках Галичини або й ширше

 • домагання через походи та віча створення Братств при інших парафіях;
 • встановлення зв’язків між Братствами для спільних акцій боротьби;
 • вивчення можливості для регулярного висвітлення цієї боротьби на сторінках церковної і світської преси;
 • на основі відбору активних членів Братств в перспективі створення громадської організації «Твереза нація».

http://www.sober-way-of-life.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=117

Назад